ALGEMENE VOORWAARDEN & DISCLAIMERS

iVisionAR BV 2020

Alle applicaties en ontwikkelingen uit ONYX-VR, SIM en BRONGLE vallen onder iVisionAR BV, Eindhoven, Nederland en zijn onderhevig aan onderstaande Algemene Voorwaarden en Disclaimers.

SaaS , softwareapplicaties , onderdelen van Onyx-VR, SIM, Brongle  zijn programma’s die vallen onder de disclaimers an algemene voorwaarden van iVisionAR BV.

Disclaimer voor iVisionAR BV (Kamer van Koophandel: kvk 58249974), hierna te noemen iVisionAR, verleent u hierbij toegang tot de volgende websites met de aanvragen of configuraties  onyx-vr.com, merchapp.pro, brongle.com, brongle1.com, ivisionar.com (“de Websites”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten of configuraties af te nemen. iVisionAR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
IVisionAR spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Websites aangeboden materialen en configuraties worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van iVisionAR BV. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type-en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen of configureren op de Websites. IVisionAR oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het e-mailadres info@ivisionar.com Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IVisionAR BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IVisionAR BV en haar bezoekers (bij configuraties). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van iVisionAR BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

iVisionAR BV
BTW NL85 294 6223B01
Kvk 58249974
Telefoon +31 648 613 135
info@ivisionar.com

Disclaimer ONYX-VR
U kunt geen rechten ontlenen aan de door u aangevraagde onyx virtual reality opdracht. Onyx-vr software is op dit moment nog in beta fase en wordt uitgebracht as-is. De koper wordt er op gewezen dat het product wordt verkocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. Onyx-VR virtual reality kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit uw ONYX-VR aanvraag het gebruik van de informatie via de configuratie aanvraag en de ontvangen virtual reality link. De voorwaarden en prijzen op de Onyx site (hyperlinks inbegrepen) kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Alle getoonde prijzen zijn exclusief btw. Uw Onyx vr-pool staat voor 12 maanden ter beschikking. Lees hieronder de “Algemene vragen” voor meer informatie.

Zouden er vragen of opmerkingen zijn dan graag contact met support@onyx-vr.com en hier uw vraag of opmerking voor te leggen. Bij iedere aanvraag gaat u akkoord met deze voorwaarden en disclaimer.

iVisionAR BV 2020 Algemene Voorwaarden

SaaS , softwareapplicaties , onderdelen van Onyx-VR, SIM, Brongle  zijn programma’s die vallen onder de disclaimers an algemene voorwaarden van iVisionAR BV.

3 DISCLAIMER

2 ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN

1 ALGEMENE VOORWAARDEN
iVisionAR BV
NL85 294 6223 B01
Datum: 1 September 2020

3  Disclaimer ONYX-VR
iVisionAR BV
NL85 294 6223 B01
Datum: 1 November 2020 

U kunt geen rechten ontlenen aan de door u aangevraagde onyx virtual reality opdracht. Onyx-vr software is op dit moment nog in beta fase en wordt uitgebracht “as-is”. De koper wordt er op gewezen dat het product wordt verkocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. Onyx-VR virtual reality kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit uw ONYX-VR aanvraag het gebruik van de informatie via de configuratie aanvraag en de ontvangen virtual reality link. De voorwaarden en prijzen op de Onyx site (hyperlinks inbegrepen) kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief btw. Tenzij anders aangegeven staat uw Onyx vr-pool voor twaalf maanden ter beschikking.

2 ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN
iVisionAR BV
NL85 294 6223 B01
Datum: 1 November 2019

Deze 2 ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN overschrijven of vullen aan en zijn integraal een onderdeel van de “1 ALGEMENE VOORWAARDEN”  .

Daar waar deze 2 ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN overeenkomen met de “1 ALGEMENE VOORWAARDEN” prevaleren deze 2 ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN  boven de “1 ALGEMENE VOORWAARDEN”.

LEES ONDERSTAANDE OVEREENKOMSTEN ZORGVULDIG DOOR. 

Door onze software of uitgebrachte diensten te gebruiken of een deel daarvan stemt u in met deze “2 ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN” en de bepalingen in de “1 ALGEMENE VOORWAARDEN”. U stemt ermee in dat deze overeenkomst gelijk staat aan een geschreven overeenkomst die door u werd ondertekend en daarmee rechtsgeldig is. Indien u niet akkoord bent met onze overeenkomst kan u onze software of uitgebrachte diensten niet gebruiken.

BETALING

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur (vervaldatum).

De goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.

Door betaling van dit factuur erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten en producten vermeld op dit factuur en de voorwaarden eveneens te aanvaarden.

Elke factuur waartegen binnen de acht (8) dagen na aflevering, geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

In geval van niet betaling op de vervaldag, wordt een verwijl intrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.

Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15% met een minimum van 125,00 Euro.

In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ; de Rechtbanken van Eindhoven Nederland, te weten het Kamer van Koophandel,  de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen bij wetgeving toepasbaar. Bij betwisting is de Nederlandse Wet van toepassing.

Diensten als domein registraties en webhosting worden jaarlijks stilzwijgend vernieuwd, behalve indien u opzegt 30 dagen voor de vervaldatum. Laattijdig betalen kan leiden tot schrappen van uw domeinnaam en webhosting. Bij re-activatie worden extra kosten aangerekend.

OFFERTES

Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders in de offerte vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behouden we ons het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zullen we dit schriftelijk aan de koper bekend maken.

De offerte blijft twee werkweken geldig na datum van opstelling tenzij anders vermeld op de offerte (vervaldatum).

TOT STANDKOMING VAN DE BESTELLING – VAN DE OVEROVEREENKOMST  – VAN DE DIENST

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of dienstopdracht door IVisionAR BV op haalbaarheid is beoordeeld. IVisionAR BV heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitende te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welke geval de koper/dienstaanvrager dienovereenkomstig wordt ingelicht.

GARANTIE

Hardware producten die worden aangekocht bij IVisionAR BV hebben standaard 1 jaar garantie tenzij anders bepaald door het merk zelf.

VERZENDING / AFLEVERING

Verzending geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de koper. 2. Voor leveringen onder de 500,00 Euro exclusief BTW, worden administratiekosten ten bedrage van 10,00 Euro aangerekend, hierbij worden de transportkosten gerekend naargelang het gewicht van de bestelde goederen.

KLACHTEN

Klachten dienen binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur kenbaar gemaakt worden, en dit schriftelijk met een behoorlijke omschrijving van de klacht.

Na het verstrijken van deze termijn, wordt IVisionAR BV geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de koper/dienstaanvrager de facturen als juist erkend.

Klachten geven de koper/dienstaanvrager nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft IVisionAR BV het recht om ofwel : – de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen, – ofwel de geleverde goederen, hardware matig, softwarematig, online toepassing of online diensten te vervangen of te repareren – ofwel het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. IVisionAR BV aanvaardt teruggezonden zaken slechts in de originele verpakking of oplevering en in de staat waarin IVisionAR BV deze zaken aan de koper afleverde.

Software waarvan het zegel verbroken of de registratie van uitgevoerd is, kan nimmer worden teruggezonden. Software licentieovereenkomst met eindgebruikers en verdelers.

HOSTING

Alle onlinediensten, onlinesoftware en online applicaties (SAAS) worden via iVisionAR BV gehost en onderhouden.  Subdomein wordt door iVisionAR aangeleverd bij aanvang opdracht. De grote van de webserver per opdrachtgever is beperkt tot 2 Gigabyte. Bij overschrijding zal de webserver automatisch verhoogd worden. Deze verhoging brengt een maandelijkse prijs verhoging met zich mee.

1.1       Als eindgebruiker of verdeler ontvangt u onze ontwikkelde programmatuur nooit in eigendom. Als eindgebruiker of verdeler van de software ontvangt u enkel het recht om de software te gebruiken. De licentie met eventueel op maat aangepaste onderdelen blijven ten allen tijde eigendom van de iVisionAR BV. Een verkregen licentie mag nooit worden overgedragen aan een andere gebruiker zonder kennisgeving aan de iVisionAR BV. Het recht tot gebruik van de software beperkt zich tot het toestel waarop de software door de producent of verdeler werd geactiveerd tenzij via schriftelijke weg (offerte) is doorgegeven. De intellectuele en economische rechten blijven ook uitsluitend aan iVisionAR BV zoals programmatuur, namen van kopieën, handleidingen en source-code. De volledige knowhow van de geschreven programmatuur behoord uitsluitend toe aan iVisionAR BV. Het is als eindgebruiker of verdeler verboden om enig verkregen onderdeel van deze knowhow door te geven aan andere gebruikers. Onder knowhow valt te verstaan alle ontworpen lay-outs, source-code en werking van de programmatuur. Indien een eindgebruiker of verdeler knowhow doorgeeft, kan er een schadevergoeding geëist worden zoals beschreven in artikel 1.2.

1.2       In geval dat een eindgebruiker of verdeler een kopie van de software doorgeeft, zal de eindgebruiker een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien maal het factuurbedrag van de licentievergoeding. In geval dat de software wordt gebruikt als SAAS ( Software as a service, software die als een online dienst wordt aangeboden), zal het jaarlijks gefactureerde totaalbedrag gelden als licentievergoeding Indien een eindgebruiker of verdeler in die zin handelt dat er daadwerkelijk handel word gedreven door het verkopen of uitgeven van illegale kopieën van de programmatuur, zal er een forfaitaire schadevergoeding worden betaald van 250.000 euro.

1.3       De eindgebruiker of verdeler verklaart de software onderzocht te hebben alsook kennis te hebben genomen van de functies en beperkingen die de software aankan. Alle software ook software die als een online dienst wordt aangeboden (SAAS) wordt door de eindgebruiker of verdeler geaccepteerd ‘as-is’ , in de staat zoals het zich op dat moment bevindt. Als eindgebruiker of verdeler zal er nooit geëist kunnen worden dat de software gratis aan extra noden word aangepast, en aanvaard deze zoals ze is (as-is). Eventuele aanpassingen kunnen op verzoek van de klant worden uitgevoerd tegen betaling en goedkeuring van iVisionAR BV.

1.4       ontwikkelde software werd grondig getest door medewerkers alsook in de praktijk. De aan iVisionAR BV kan evenwel niet garanderen dat de software zonder gebreken of fouten zal functioneren. Indien de software werd aangekocht met een éénmalige aankoopsom, krijgt de eindgebruiker 6 maanden waarborg vanaf moment van levering. Indien de eindgebruiker fouten ontdekt binnen deze periode waardoor delen van de software niet bruikbaar zijn, kan de eindgebruiker genieten van een update van de software. Onder fouten in de software word verstaan dat meerdere eindgebruikers met een zelfde versie van de software problemen ondervinden. Alle gebruiksfouten door de licentienemer zijn uit de waarborg gesloten. Als de software wordt gebruikt als SAAS ( Software as a service ), kan de eindgebruiker doorlopend genieten van software updates waarin verbeteringen werden aangebracht. Dit geldt echter niet voor nieuwe toegevoegde functies binnen het SAAS of binnen een softwarepakket.

1.5       De eindgebruiker kan zich voorzien van een Microsoft Excel backup van alle data die werd aangemaakt, door in de applicatie op Download te klikken. Indien de eindgebruiker geen backups maakt en door defect van hard –en/of software verloren gaan, kan het reconstrueren en alle bijkomende kosten van de data niet verhaald worden op iVisionAR BV. De eindgebruiker dient zich hiervoor apart te laten verzekeren.

1.6       In de loop van de samenwerking tussen opdrachtgever of licentienemer en iVisionAR BV, wordt verschillende informatie uitgewisseld. Beide partijen verklaren wederzijdse geheimhouding van de uitgewisselde informatie en deze gegevens niet kenbaar te maken aan derden.

1.7       Alle betalingen die voortkomen uit offertes, facturen of pro forma facturen zijn steeds betaalbaar aan IVisionAR BV te Eindhoven, Nederland. De BTW alsook andere aangerekende belastingen zijn ten laste van de koper. De leveringstermijn die werd opgegeven bij bestellen is ter aanduiding en zonder uitsluitende verbintenis. Bij invorderingen of geschillen zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken van het arrondissement Eindhoven bevoegd.

1 ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees deze algemene (1)verkopen, (2)betalingen,(3)licenties en (4)non-disclosure agreement voorwaarden, aandachtig door voordat u een opdracht of dienst voor akkoord geeft aan IVISIONAR BV. Door te kiezen voor IVISIONAR BV verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Lees hier de laatste aangepaste voorwaarden gelden per 1 januari 2020

Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Contractant

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie  IVISIONAR BV  een Overeenkomst of Opdracht of Opdrachtbevestiging of Order of Orderformulier of Dienst heeft aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Overeenkomst

De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan IVISIONAR BV aan de Contractant een gebruiksrecht op de programmatuur of dienst van IVISIONAR BV verstrekt;

Fouten

Alle in de programmatuur van IVISIONAR BV ten tijde van de levering voorkomende fouten en gebreken, alsmede het niet functioneren van de programmatuur van IVISIONAR BV conform de functionaliteiten als vermeld in de bij de programmatuur van IVISIONAR BV Software documentatie; IVISIONAR BV

Software “as-is”

De contractant verklaart de software onderzocht te hebben alsook kennis te hebben genomen van de functies en beperkingen die de software aankan. Alle software ook software die als een online dienst wordt aangeboden (SAAS) wordt door de eindgebruiker of verdeler geaccepteerd ‘as-is’ , in de staat zoals het zich op dat moment bevindt. Als eindgebruiker of verdeler zal er nooit geëist kunnen worden dat de software gratis aan extra noden word aangepast, en aanvaard deze zoals ze is (as-is). Eventuele aanpassingen kunnen op verzoek van de klant worden uitgevoerd tegen betaling en goedkeuring van iVisionAR BV.

IVISIONAR BV

Weegschaalstraat 3 3259CW EINDHOVEN NEDERLAND

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 Op de terbeschikkingstelling van de programmatuur van IVISIONAR BV en de daartoe te sluiten of reeds gesloten Overeenkomst alsmede iedere installatie en ieder gebruik is deze overeenkomst IVISIONAR BV van toepassing.

Artikel 3. INTELLECTUELE EIGENDOM en NON-DISCLOSURE AGREEMENT

Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (inclusief standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan IVISIONAR BV . Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van IVISIONAR BV te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Het is IVISIONAR BV toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur of materialen tegen de als dan geldende prijzen.

Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van IVISIONAR BV na te maken of te kopiëren.

Alle informatie die wordt verstrekt aan Contractant door IVISIONAR BV met betrekking tot de programmatuur ontwikkeling blijft vertrouwelijk en dient ook als vertrouwelijk te worden behandeld, gelijkwaardig aan de wijze waarop de eigen vertrouwelijke informatie wordt behandeld.

Behoudens wanneer dat onder een overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd, worden door die overeenkomst of door het verstrekken van Informatie op grond daarvan geen licenties verstrekt onder enig octrooi of enig auteursrecht of ander IIE Intellectueel Eigendomsrecht in licentie gegeven.

Het verstrekken van Informatie houdt niet in dat hiermee enige garantie, zekerheid of zekerstelling wordt gegeven, ook niet met betrekking tot een inbreuk op de rechten van anderen.

IVISIONAR BV zal met betrekking tot de verstrekte Informatie niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de Contractant voor enige schade, gederfde winst en alle overige gevolgschade, zelfs niet wanneer de Contractant op de hoogte is gebracht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Artikel 4. GEBRUIKSRECHT

4.1       Het is de Contractant toegestaan om computerprogramma’s die door IVISIONAR BV zijn uitgebracht op één enkele computer te installeren en één kopie van de bijbehorende CD te maken voor reserve. Hebt u een licentie voor meerdere werkplekken in een netwerkomgeving dan is het u toegestaan het aantal werkplekken dat is schriftelijk vermeld te gebruiken.

Artikel 5. OVERDRAAGBAARHEID

Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van IVISIONAR BV niet overdraagbaar en niet in sub- licentie uit te geven. Het is de Contractant niet toegestaan de programmatuur te verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

Indien de Contractant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de programmatuur verschaft, is de Contractant naast deze derde aansprakelijk voor de betaling van de licentievergoeding en de onderhoudsbijdrage voor de betreffende programmatuur vanaf de licentie-registratiedatum van de Contractant, onverminderd het recht van IVISIONAR BV om de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de Contractant te verhalen.

Indien de Contractant een rechtspersoon of vennootschap is, mag de programmatuur worden gebruikt door werknemers van Contractant, in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Artikel 6. AUTEURSRECHTEN

6.1       Alle computerprogramma’s die door IVISIONAR BV is of worden ontwikkeld is eigendom van IVISIONAR BV en wordt beschermd door wetten op het auteursrecht en internationale overeenkomsten.

Artikel 7. GARANTIE

IVISIONAR BV garandeert gedurende drie (3) maanden na de op de Licentieovereenkomst aangegeven datum dat de door haar geleverde programmatuur van IVISIONAR BV volgens de door haar schriftelijk of via elektronische weg gegeven specificaties zal functioneren. Indien IVISIONAR BV is overeengekomen om diensten voor de Contractant te verrichten c.q. adviezen te geven, garandeert IVISIONAR BV dat zij dit op een professionele en zakelijke wijze zal doen.

Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur van IVISIONAR BV door anderen dan IVISIONAR BV zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming of als gevolg van onoordeelkundig of onbevoegd gebruik van de programmatuur van IVISIONAR BV zijn gewijzigd. IVISIONAR BV kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere IVISIONAR BV niet toe te rekenen oorzaken.

De garantie van eerder bestelde en geleverde programmatuur van IVISIONAR BV en de daarbij behorende licenties worden niet verlengd door eventueel later bestelde en geleverde programmatuur van IVISIONAR BV. Indien bijbestellingen worden toegevoegd aan een licentie of opdracht waarvan de garantie inmiddels is verstreken, vangt de garantie daarop niet weer aan.

Bijbestellen van een licentie binnen een bestaande software versie is in elk geval mogelijk tot één (1) jaar nadat IVISIONAR BV een nieuwe Versie heeft uitgebracht.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

IVISIONAR BV is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt door tekortkomingen van IVISIONAR BV bij de uitvoering van de Overeenkomst behoudens in het volgende geval, waarbij de eventuele vergoedingsplicht van IVISIONAR BV beperkt is tot de aanschaf waarde van de door IVISIONAR BV uitgebrachte software. Indien bij het verrichten van werkzaamheden door schuld van IVISIONAR BV schade aan zaken van de Contractant is veroorzaakt, zal IVISIONAR BV de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van 500,00 euro per gebeurtenis.

Schade als genoemd in het eerste lid van dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan schriftelijk aan IVISIONAR BV te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennisgeving van IVISIONAR BV is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 9. ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIE OVEREENKOMST

Op deze licentieovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van IVISIONAR BV zoals opgenomen in deze overeenkomst van toepassing. Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractant zijn niet van toepassing.

De rechten en verplichtingen van IVISIONAR BV en de Contractant met betrekking tot het onderhoud van het programma zijn uitsluitend in een Onderhouds overeenkomst inbegrepen de Algemene Voorwaarden schriftelijk vastgelegd.

De rechten en verplichtingen van IVISIONAR BV en Contractant met betrekking tot het gebruik van het licentieprogramma zijn uitsluitend in deze overeenkomst, waarbij inbegrepen de Algemene Voorwaarden van IVISIONAR BV vastgelegd.

Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende schriftelijke overeenkomst die door de Contractant en IVISIONAR BV is ondertekend.

Artikel 10. AANVANG, DUUR EN BEEINDIGING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST OF SOFTWARE OVEREENKOMST

10.1     IVISIONAR BV houd zich het recht voor de overeenkomst of opdracht of dienst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

De Contractant kennelijk onvermogend is, in staking van betalingsverkeer, tot haar vereffening beslist werd, of failliet verklaard werd;

De Contractant informatie verspreidt die in strijd is met nationale of internationale wetten of reglementen, of met algemeen aanvaarde normen en waarden, of met de goede zeden of met de Gedragscode.

De Contractant de software van IVISIONAR BV kopieert of laat namaken door derden.

De Contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend genoemd kan worden;

De Contractant kennelijk in verzuim is m.b.t. de Overeenkomst;

De Contractant tekort komt in de nakoming van één van de verbintenissen genoemd in deze licentieovereenkomst, in bijzonder de verbintenissen in Artikel 3.2 en 5.1.

Artikel 11. EXTRA VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE, ONLINESOFTWARE , WEBSITE, WEB SERVER, MAILACCOUNTS , ONLINE TOEPASSINGEN.

Indien het product dat u bij deze licentie hebt ontvangen een Demo is, is het volgende artikel van toepassing totdat u een licentie koopt en registreert. Indien een artikel conflicteert met een andere voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst, geldt voor de Demo Software de bepaling in dit artikel in plaats van de andere voorwaarden of bepalingen, maar uitsluitend voor zover een conflict bestaat. U ERKENT DAT DE DEMO SOFTWARE BEPERKTE FUNCTIONALITEIT EN/OF FUNCTIES BEVAT. IVISIONAR BV GEEFT DE SOFTWARE IN LICENTIE “IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT” UITSLUITEND VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN. Als de demo software een time- out versie is, kunnen met het programma geen bewerkingen meer worden uitgevoerd na een vastgestelde tijdsperiode (bijvoorbeeld 15, 30 of 45 dagen) volgend op de installatie, welke kan worden aangegeven in de software. Op deze time out-datum verloopt de licentie, tenzij deze wordt verlengd door IVISIONAR BV bij aankoop van een volledige winkelversie van IVISIONAR BV.

IVISIONAR BV WIJST ELKE VERPLICHTING BETREFFENDE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U AF. WAAR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN, MAAR KAN WORDEN BEPERKT VOOR PRE- RELEASE SOFTWARE, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN IVISIONAR BV EN HAAR LEVERANCIERS BEPERKT TOT EEN SOM VAN TOTAAL TIEN (10) EURO.

Indien op de webservers van IVISIONAR BV online toepassingen zoals website, server gebruik, mail accounts, online backups en andere online toepassingen van contractant staan of draaien dan is onderstaande van toepassing.

Bij opzeg van online toepassingen omschreven in punt

11.2 door contractant of door IVISIONAR BV dient rekening gehouden te worden dat alle informatie in quarantaine word geplaatst . Alle online webserver toepassingen worden op de dag van opzeg voor 10.00 uur (tien uur) in de ochtend verwijderd van de webserver van IVISIONAR BV. Domeinnamen zijn op dat moment niet meer bereikbaar voor contractant.

Zou de webserver na opzeg door contractant of IVISIONAR BV op enerlei wijze door contractant terug gebruikt worden of in dienst worden gesteld (van de contractant ) dan word hiervoor een vergoeding berekent aan contractant samen

met opstart kosten van hergebruik. De hoogte van de vergoeding wordt berekent aan de hand van het aantal dagen(begin tot einde) dat de webserver draaiende is op naam van contractant.

 Artikel 12 DIENST PRODUCT

Onder dienst product wordt verstaan de showroom inventarisering en opmaak en koppelen van

MEDIA (beeld en geluid) aan tegel of gerelateerde producten en andere documenten met hun digitale gegevens in de databases van IVISIONAR BV software. De naam “Product” wordt eventueel maar niet noodzakelijk vervangen door de branche gerelateerde naam.

De dienst product is niet verplicht noch verplicht voor de werking van de software van IVISIONAR BV. De contractant heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht deze dienst tegen betaling aan te schaffen.

Na betaling of aanvang van de dienst product bij IVISIONAR BV is de prijs niet-recupeerbaar tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd.

De contractant mag van deze dienst product gebruik maken maar is hiervoor niet verplicht.

Alle dienst product bevat digitale product gegevens deze dienen door de contractant aangeleverd te worden volgens de schriftelijke of elektronische specificaties die de contractant heeft ontvangen van IVISIONAR BV.

Betalingsvoorwaarden zie Artikel 13: BETALINGSVOORWAARDEN

De dienst product is niet overdraagbaar en blijft eigendom van IVISIONAR BV.

De dienst product is alleen voor de werking van IVISIONAR BV software en mag niet in andere software of programma’s die niet van IVISIONAR BV zijn of zijn ontwikkeld door IVISIONAR  BV gebruikt worden. Indien er schade ontstaat in enigerlei  vorm doordat contractant deze dienst product bibliotheek oneigenlijk gebruikt bijvoorbeeld in andere software programma’s blijft deze schade voor risico contractant.

De contractant kan de dienst product alleen opheffen binnen 30 dagen na ondertekening van aanvaarding dienst product bibliotheek. Deze opheffing van de diens product bibliotheek kan alleen schriftelijk worden gedaan.

IVISIONAR BV behoud zich het recht om de IVISIONAR BV software en diensten en alle contractuele en niet-contractuele verbintenissen te ontbinden bij oneigenlijk gebruik van de dienst product .

Artikel 13: BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van het uit te voeren werk.

Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities voor ontwikkeling software of andere digitale applicaties of multimedia of diensten van toepassingen:
Opgedragen werkzaamheden kleiner dan Euro 3.000,00 (drieduizend) euro op rekening IVISIONAR BV te betalen binnen 10 werkdagen na ondertekening opdracht door opdrachtgever;
Opgedragen werkzaamheden groter > dan Euro 3000,00 (drieduizend) euro en aanneming van werk waarbij de volgende wordt gehanteerd;
13.1     70% van de overeengekomen prijs bij akkoord opdracht; te betalen binnen 10 werkdagen.

13.1     15% van de overeengekomen prijs na drie weken ongeacht de status van de opdracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.1     15 % van de overeengekomen prijs na oplevering opdracht binnen twee weken.

Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities voor geleverde producten:

Op rekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

IVISIONAR BV is altijd gerechtigd, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid naar de nakoming van de betalings verplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft IVISIONAR BV het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van IVISIONAR BV tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Tevens is IVISIONAR BV gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

Wanneer trainingen, advieskosten of andere werkzaamheden van de IVISIONAR BV subsidiabel zijn, is dit geen reden tot verandering in de geldelijke (betalings-) verplichtingen van opdrachtgever.

De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever;
in staat van faillissement geraakt surséance van betaling vraagt;
zijn onder curatele stelling is aangevraagd; wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is IVISIONAR BV gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen. Deze is gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 2% per maand. Tevens worden alle aanmaningen verhoogd met administratiekosten. De rente overeen gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

IVISIONAR BV is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.

Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer IVISIONAR BV zich voor de vordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend volgens het tarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Uit het feit dat de opdrachtnemer zich verzekert van hulp van derde, blijkt de grootte van en gehoudenheid tot betaling van de gerechtelijke kosten.

IVISIONAR BV zal geen retour doen van gelden van betaalde facturen voor software ontwikkeling of licenties of diensten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vastgelegd tussen IVISIONAR BV en Contractant.

Artikel 14. SLOTBEPALING

Voor contractanten in Nederland is op deze overeenkomst het Nederlands Recht van toepassing voor IVISIONAR BV. Voor IVISIONAR BV Eindhoven 2006, Nederland gedeponeerd 2006, onder kvk nummer Brabant.

Voor contractanten in België is op deze overeenkomst het NEDERLANDS Recht van toepassing voor IVISIONAR BV te Eindhoven.

Voor IVISIONAR BV Eindhoven 2019-2020, NEDERLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN & VERKOOPVOORWAARDEN
2019-2020 

Lees deze algemene (1)verkopen, (2)betalingen,(3)licenties en (4)non-disclosure agreement voorwaarden, aandachtig door voordat u een opdracht of dienst voor akkoord geeft aan IVISIONAR BV. Door te kiezen voor IVISIONAR BV verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Lees hier de laatste aangepaste voorwaarden gelden per 1 januari 2020

Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Contractant

 De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie  IVISIONAR BV  een Overeenkomst of Opdracht of Opdrachtbevestiging of Order of Orderformulier of Dienst heeft aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Overeenkomst

 De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan IVISIONAR BV aan de Contractant een gebruiksrecht op de programmatuur of dienst van IVISIONAR BV verstrekt;

Fouten

Alle in de programmatuur van IVISIONAR BV ten tijde van de levering voorkomende fouten en gebreken, alsmede het niet functioneren van de programmatuur van IVISIONAR BV conform de functionaliteiten als vermeld in de bij de programmatuur van IVISIONAR BV Software documentatie; IVISIONAR BV

Software “as-is

De contractant verklaart de software onderzocht te hebben alsook kennis te hebben genomen van de functies en beperkingen die de software aankan. Alle software ook software die als een online dienst wordt aangeboden (SAAS) wordt door de eindgebruiker of verdeler geaccepteerd ‘as-is’ , in de staat zoals het zich op dat moment bevindt. Als eindgebruiker of verdeler zal er nooit geëist kunnen worden dat de software gratis aan extra noden word aangepast, en aanvaard deze zoals ze is (as-is). Eventuele aanpassingen kunnen op verzoek van de klant worden uitgevoerd tegen betaling en goedkeuring van iVisionAR BV.

IVISIONAR BV

Weegschaalstraat 3 3259CW EINDHOVEN NEDERLAND

 Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 Op de terbeschikkingstelling van de programmatuur van IVISIONAR BV en de daartoe te sluiten of reeds gesloten Overeenkomst alsmede iedere installatie en ieder gebruik is deze overeenkomst IVISIONAR BV van toepassing.

Artikel 3. INTELLECTUELE EIGENDOM en NON-DISCLOSURE AGREEMENT

 • Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (inclusief standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan IVISIONAR BV . Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

 • Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van IVISIONAR BV te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te

 • Het is IVISIONAR BV toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur of materialen tegen de als dan geldende

 • Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van IVISIONAR BV na te maken of te kopiëren.

 • Alle informatie die wordt verstrekt aan Contractant door IVISIONAR BV met betrekking tot de programmatuur ontwikkeling blijft vertrouwelijk en dient ook als vertrouwelijk te worden behandeld, gelijkwaardig aan de wijze waarop de eigen vertrouwelijke informatie wordt

 • Behoudens wanneer dat onder een overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd, worden door die overeenkomst of door het verstrekken van Informatie op grond daarvan geen licenties verstrekt onder enig octrooi of enig auteursrecht of ander IIE Intellectueel Eigendomsrecht in licentie

 • Het verstrekken van Informatie houdt niet in dat hiermee enige garantie, zekerheid of zekerstelling wordt gegeven, ook niet met betrekking tot een inbreuk op de rechten van

 • IVISIONAR BV zal met betrekking tot de verstrekte Informatie niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de Contractant voor enige schade, gederfde winst en alle overige gevolgschade, zelfs niet wanneer de Contractant op de hoogte is gebracht over de mogelijkheid van dergelijke

Artikel 4. GEBRUIKSRECHT

4.1           Het is de Contractant toegestaan om computerprogramma’s die door IVISIONAR BV zijn uitgebracht op één enkele computer te installeren en één kopie van de bijbehorende CD te maken voor reserve. Hebt u een licentie voor meerdere werkplekken in een netwerkomgeving dan is het u toegestaan het aantal werkplekken dat is schriftelijk vermeld te gebruiken.

Artikel 5. OVERDRAAGBAARHEID

 • Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van IVISIONAR BV niet overdraagbaar en niet in sub- licentie uit te geven. Het is de Contractant niet toegestaan de programmatuur te verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

 • Indien de Contractant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de programmatuur verschaft, is de Contractant naast deze derde aansprakelijk voor de betaling van de licentievergoeding en de onderhoudsbijdrage voor de betreffende programmatuur vanaf de licentie-registratiedatum van de Contractant, onverminderd het recht van IVISIONAR BV om de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de Contractant te

 • Indien de Contractant een rechtspersoon of vennootschap is, mag de programmatuur worden gebruikt door werknemers van Contractant, in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Artikel 6. AUTEURSRECHTEN

6.1           Alle computerprogramma’s die door IVISIONAR BV is of worden ontwikkeld is eigendom van IVISIONAR BV en wordt beschermd door wetten op het auteursrecht en internationale overeenkomsten.

Artikel 7. GARANTIE

 • IVISIONAR BV garandeert gedurende drie (3) maanden na de op de Licentieovereenkomst aangegeven datum dat de door haar geleverde programmatuur van IVISIONAR BV volgens de door haar schriftelijk of via elektronische weg gegeven specificaties zal functioneren. Indien IVISIONAR BV is overeengekomen om diensten voor de Contractant te verrichten c.q. adviezen te geven, garandeert IVISIONAR BV dat zij dit op een professionele en zakelijke wijze zal

 • Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur van IVISIONAR BV door anderen dan IVISIONAR BV zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming of als gevolg van onoordeelkundig of onbevoegd gebruik van de programmatuur van IVISIONAR BV zijn gewijzigd. IVISIONAR BV kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere IVISIONAR BV niet toe te rekenen

 • De garantie van eerder bestelde en geleverde programmatuur van IVISIONAR BV en de daarbij behorende licenties worden niet verlengd door eventueel later bestelde en geleverde programmatuur van IVISIONAR BV. Indien bijbestellingen worden toegevoegd aan een licentie of opdracht waarvan de garantie inmiddels is verstreken, vangt de garantie daarop niet weer

 • Bijbestellen van een licentie binnen een bestaande software versie is in elk geval mogelijk tot één (1) jaar nadat IVISIONAR BV een nieuwe Versie heeft

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

 • IVISIONAR BV is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt door tekortkomingen van IVISIONAR BV bij de uitvoering van de Overeenkomst behoudens in het volgende geval, waarbij de eventuele vergoedingsplicht van IVISIONAR BV beperkt is tot de aanschaf waarde van de door IVISIONAR BV uitgebrachte software. Indien bij het verrichten van werkzaamheden door schuld van IVISIONAR BV schade aan zaken van de Contractant is veroorzaakt, zal IVISIONAR BV de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van € 50,- euro per

 • Schade als genoemd in het eerste lid van dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan schriftelijk aan IVISIONAR BV te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennisgeving van IVISIONAR BV is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen

 • Is de licentie of software online (SAAS) in gebruik dan is de aansprakelijkheid tot de werking van de software als iVisionAR BV onder punt 3.1 en 3.2 omschreven.

 • Is de licentie of software online (SAAS) inclusief het online gebruik van derden zoals hostingpartij, emailaccounts, servers dan is iVisionAR niet aansprakelijk voor de servers online werking. Alle online diensten zijn afhankelijk van derden zoals webserverpartij(en) De online werking van deze webservers kan iVisionAR niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9. ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIE OVEREENKOMST

 • Op deze licentieovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van IVISIONAR BV zoals opgenomen in deze overeenkomst van toepassing. Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractant zijn niet van

 • De rechten en verplichtingen van IVISIONAR BV en de Contractant met betrekking tot het onderhoud van het programma zijn uitsluitend in een Onderhouds overeenkomst inbegrepen de Algemene Voorwaarden schriftelijk vastgelegd.

 • De rechten en verplichtingen van IVISIONAR BV en Contractant met betrekking tot het gebruik van het licentieprogramma zijn uitsluitend in deze overeenkomst, waarbij inbegrepen de Algemene Voorwaarden van IVISIONAR BV vastgelegd.

 • Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende schriftelijke overeenkomst die door de Contractant en IVISIONAR BV is

Artikel 10. AANVANG, DUUR EN BEEINDIGING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST OF SOFTWARE OVEREENKOMST

10.1         IVISIONAR BV houd zich het recht voor de overeenkomst of opdracht of dienst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

De Contractant kennelijk onvermogend is, in staking van betalingsverkeer, tot haar vereffening beslist werd, of failliet verklaard werd;

De Contractant informatie verspreidt die in strijd is met nationale of internationale wetten of reglementen, of met algemeen aanvaarde normen en waarden, of met de goede zeden of met de Gedragscode.

De Contractant de software van IVISIONAR BV kopieert of laat namaken door derden.

De Contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend genoemd kan worden;

De Contractant kennelijk in verzuim is m.b.t. de Overeenkomst;

De Contractant tekort komt in de nakoming van één van de verbintenissen genoemd in deze licentieovereenkomst, in bijzonder de verbintenissen in Artikel 3.2 en 5.1.

10.2 De aanvang van een licentie overeenkomst is na ondertekening van de offerte of akkoord via elektronische weg.

10.3 De duur van een licentie overeenkomst is minimaal 12 maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

10.4 De beëindiging van een licentie wordt na 12 maanden automatisch verlengd tenzij de licentienemer aangeeft via elektronische weg de licentieovereenkomst te beëindigen..

Artikel 11. EXTRA VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE, ONLINESOFTWARE , WEBSITE, WEB SERVER, MAILACCOUNTS , ONLINE TOEPASSINGEN.

 • Indien het product dat u bij deze licentie hebt ontvangen een Demo is, is het volgende artikel van toepassing totdat u een licentie koopt en registreert. Indien een artikel conflicteert met een andere voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst, geldt voor de Demo Software de bepaling in dit artikel in plaats van de andere voorwaarden of bepalingen, maar uitsluitend voor zover een conflict bestaat. U ERKENT DAT DE DEMO SOFTWARE BEPERKTE FUNCTIONALITEIT EN/OF FUNCTIES BEVAT. IVISIONAR BV GEEFT DE SOFTWARE IN LICENTIE “IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT” UITSLUITEND VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN. Als de demo software een time- out versie is, kunnen met het programma geen bewerkingen meer worden uitgevoerd na een vastgestelde tijdsperiode (bijvoorbeeld 15, 30 of 45 dagen) volgend op de installatie, welke kan worden aangegeven in de software. Op deze time out-datum verloopt de licentie, tenzij deze wordt verlengd door IVISIONAR BV bij aankoop van een volledige winkelversie van IVISIONAR

IVISIONAR BV WIJST ELKE VERPLICHTING BETREFFENDE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U AF. WAAR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN, MAAR KAN WORDEN BEPERKT VOOR PRE- RELEASE SOFTWARE, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN IVISIONAR BV EN HAAR LEVERANCIERS BEPERKT TOT EEN SOM VAN TOTAAL TIEN (10) EURO.

 • Indien op de webservers van IVISIONAR BV online toepassingen zoals website, server gebruik, mail accounts, online backups en andere online toepassingen van contractant staan of draaien dan is onderstaande van

 • Bij opzeg van online toepassingen omschreven in punt

11.2 door contractant of door IVISIONAR BV dient rekening gehouden te worden dat alle informatie in quarantaine word geplaatst . Alle online webserver toepassingen worden op de dag van opzeg voor 10.00 uur (tien uur) in de ochtend verwijderd van de webserver van IVISIONAR BV. Domeinnamen zijn op dat moment niet meer bereikbaar voor contractant.

 • Zou de webserver na opzeg door contractant of IVISIONAR BV op enerlei wijze door contractant terug gebruikt worden of in dienst worden gesteld (van de contractant ) dan word hiervoor een vergoeding berekent aan contractant samen

met opstart kosten van hergebruik. De hoogte van de vergoeding wordt berekent aan de hand van het aantal dagen(begin tot einde) dat de webserver draaiende is op naam van contractant.

 Artikel 12 DIENST PRODUCT

 • Onder dienst product wordt verstaan de showroom inventarisering en opmaak en koppelen van

MEDIA (beeld en geluid) aan tegel of gerelateerde producten en andere documenten met hun digitale gegevens in de databases van IVISIONAR BV software. De naam “Product” wordt eventueel maar niet noodzakelijk vervangen door de branche gerelateerde naam.

 • De dienst product is niet verplicht noch verplicht voor de werking van de software of online software (SAAS) van IVISIONAR BV. De contractant heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht deze dienst tegen betaling aan te

 • Na betaling of aanvang van de dienst product bij IVISIONAR BV is de prijs niet-recupeerbaar tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is

 • De contractant mag van deze dienst product gebruik maken maar is hiervoor niet

 • Alle dienst product bevat digitale product gegevens deze dienen door de contractant aangeleverd te worden volgens de schriftelijke of elektronische specificaties die de contractant heeft ontvangen van IVISIONAR

 • Betalingsvoorwaarden zie Artikel 13: BETALINGSVOORWAARDEN

 • De dienst product is niet overdraagbaar en blijft eigendom van IVISIONAR

 • De dienst product is alleen voor de werking van IVISIONAR BV software en mag niet in andere software of programma’s die niet van IVISIONAR BV zijn of zijn ontwikkeld door IVISIONAR BV gebruikt worden. Indien er schade ontstaat in enigerlei  vorm doordat contractant deze dienst product bibliotheek oneigenlijk gebruikt bijvoorbeeld in andere software programma’s blijft deze schade voor risico contractant.

 • De contractant kan de dienst product alleen opheffen binnen 30 dagen na ondertekening van aanvaarding dienst product bibliotheek. Deze opheffing van de diens product bibliotheek kan alleen schriftelijk worden

 • IVISIONAR BV behoud zich het recht om de IVISIONAR BV software en diensten en alle contractuele en niet-contractuele verbintenissen te ontbinden bij oneigenlijk gebruik van de dienst product.

Artikel 13: BETALINGSVOORWAARDEN

 • Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van het uit te voeren

Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities voor ontwikkeling software of andere digitale applicaties of multimedia of diensten van toepassingen:

Opgedragen werkzaamheden kleiner dan Euro 3.000,00 (drieduizend) euro op rekening IVISIONAR BV te betalen binnen 10 werkdagen na ondertekening opdracht door opdrachtgever;

Opgedragen werkzaamheden groter > dan Euro 3000,00 (drieduizend) euro en aanneming van werk waarbij de volgende wordt gehanteerd;

13.1          70% van de overeengekomen prijs bij akkoord opdracht; te betalen binnen 10 werkdagen.

13.1          15% van de overeengekomen prijs na drie weken ongeacht de status van de opdracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.1          15 % van de overeengekomen prijs na oplevering opdracht binnen twee weken.

Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities voor geleverde producten:

Op rekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • IVISIONAR BV is altijd gerechtigd, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid naar de nakoming van de betalings verplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft IVISIONAR BV het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van IVISIONAR BV tot vergoeding van onkosten en

 • Tevens is IVISIONAR BV gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is

 • Wanneer trainingen, advieskosten of andere werkzaamheden van de IVISIONAR BV subsidiabel zijn, is dit geen reden tot verandering in de geldelijke (betalings-

) verplichtingen van opdrachtgever.

 • De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever;

 • in staat van faillissement geraakt

 • surséance van betaling vraagt;

 • zijn onder curatele stelling is aangevraagd;

 • wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

 • wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

 • Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is IVISIONAR BV gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen. Deze is gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 3.1% per maand. Tevens worden alle aanmaningen verhoogd met administratiekosten. De rente overeen gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

 • IVISIONAR BV is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.

Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer IVISIONAR BV zich voor de vordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend volgens het tarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Uit het feit dat de opdrachtnemer zich verzekert van hulp van derde, blijkt de grootte van en gehoudenheid tot betaling van de gerechtelijke kosten.

 • IVISIONAR BV zal geen retour doen van gelden van betaalde facturen voor software ontwikkeling of licenties of diensten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vastgelegd tussen IVISIONAR BV en

Artikel 14. SLOTBEPALING

 • Voor contractanten in Nederland is op deze overeenkomst het Nederlands Recht van toepassing voor IVISIONAR BV. Voor IVISIONAR BV Eindhoven 2018, Nederland gedeponeerd 2018, onder kvk nummer Brabant,

 • Voor contractanten in België is op deze overeenkomst het NEDERLANDS Recht van toepassing voor IVISIONAR BV te Eindhoven..

Voor IVISIONAR BV Eindhoven Weegschaalstraat 3 5632 CW  2019-2020, NEDERLAND

Voor meer informatie over Onyx virtual reality aan uw Brongle platform bezoek de website ONYX-VR

Wat betekent Onyx-vr betaversie of betafase?
Een bètaversie is in ontwikkeling zijnde software die nog niet stabiel genoeg is om volledig genomen te worden, maar wel al  functioneel is. De bètaversie wordt vaak verspreid onder een selecte groep van gebruikers voor een gebruikerstest waarbij feedback gegeven kan worden. Dit kan een gesloten selectie gebruikers zijn (closed beta of gesloten bèta) of gewoon voor elke gebruiker (open bèta).
POOL
Een Pool is een verzameling van Onyx virtual reality’s en services. Deze verzameling Onyx-vr’s en services zijn opgebouwd in aantal tokens. Met deze tokens kunt u virtual realities en services bij ons aanvragen. Iedere Onyx-pool is opgebouwd uit een aantal tokens. TOKEN Met één token uit uw pool kunt u een Onyx-virtual reality aanvragen. U kunt uw Onyx-virtual reality uitbreiden met services, in dat geval betaald u de service aanvraag in tokens. Tokens kunt u dus naast het aanvragen van een Onyx-virtual reality ook gebruiken om Onyx-services of andere diensten aan te vragen. In dat geval betaald u uw aanvraag met tokens.
Onyx-VR pool 100 bestaat uit honderd tokens oftewel honderd Onyx-vr’s die u maximaal kunt aanvragen via onze configuratiepagina. Onyx-VR pool 50 bestaat uit vijftig tokens oftewel vijftig Onyx-vr’s die u maximaal kunt aanvragen via onze configuratiepagina. Onyx-VR pool 20  bestaat uit twintig tokens oftewel twintig Onyx-vr’s die u maximaal kunt aanvragen via onze configuratiepagina.
Naast het verschil in token aantallen zijn er beschikbaarheden in tijdsduur en diverse services per pool gekoppeld. Zie hiervoor onze prijs tabel. Wat is de Pool duur en hoelang blijft mijn Onyx-virtual reality online  beschikbaar? Na registratie is uw Onyx-pool voor 24/12/3 maanden beschikbaar. Uw ontvangt van ons berichtgeving wanneer u bent geregistreerd, aansluitend met dit bericht start de 24/12/3 maanden van uw gekozen Onyx-pool. Iedere Onyx-virtual reality blijft na aanvraag voor 12 maanden geldig.
Voorbeeld Uw koopt een Onyx-pool op 1 januari 2020 deze Onyx-pool loopt af op 1 januari 2021 (12 mnd). U kunt gedurende uw pool periode van twaalf maanden Onyx-virtual reality’s aanvragen via onze configuratiepagina. Iedere aangevraagde Onyx-virtual reality blijft voor 12 maanden beschikbaar.
Wat gebeurt er na twaalf maanden met mijn Onyx-pool en mijn aangevraagde Onyx-vr? Wanneer uw Onyx-vr de einddatum nadert zal onze support uw een bericht sturen voor een eventuele verlenging. Wenst u geen verlenging van uw Onyx pool of onyx-vr dan zal deze definitief verwijdert worden van onze servers en niet langer online beschikbaar zijn. 

Hoelang duurt het voordat ik mijn aangevraagde Onyx-VR ontvang?

Nadat u de aanvraag heeft geplaatst via de configuratiepagina ontvangt u binnen de 24uur uw Onyx- vr via email met hierin een link naar uw aangevraagde onyx-vr. Indien uw aanvraag langer dan 24uur gaat duren dan ontvangt u een email met de uitleg en voorgestelde tijd. Hoe benader ik mijn Onyx-VR? Uw Onyx-VR aanvraag is benaderbaar als hyperlink via iedere internet browser en te bekijken op pc, tablet, smartphone en VR bril.

Kan ik als particulier een pool aanvragen?

Het korte antwoordt is neen. U dient als particulier uw aanvraag te doen via uw tegelwinkel.

Een terugbetaling aanvragen?

Nadat uw betaling is ontvangen en u heeft een onyx-vr aangevraagd is deze onherroepelijk en kunt u geen terugbetaling aanvragen. Is een ander aantal tokens per pool mogelijk? Ja, neemt u hiervoor contact op met support@onyx-vr.com
Ik heb een andere vraag hoe contacteer ik u?
Het beste is uw vraag zo duidelijk en uitgebreid mogelijk te omschrijven. Ga naar onze aanvraag pagina en omschrijf uw vraag.
Betaalmethoden en -instellingen De betaalmethode van onze software en dienstverlening gaat enkel via facturatie. Meld u hier aan voor meer informatie wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op via uw ingevoerde e-mailadres. Kan ik online betalen? Neen, u kunt enkel via overschrijving betalen. Prijzen & Belastingen Alle getoonde prijzen op deze website zijn exclusief Btw.
Brongle is een online tegelplatform in gebruik bij uw leverancier. Via dit tegelplatform kunt u een Onyx-VR aanvragen.  Brongle Licentie Indien u zelf Brongle tegelplatform2020 in licentie heeft dan neemt u contact op met Brongle op support@brongle.com Brongle Gebruiker Indien u Brongle tegelplatform2020  gebruikt via uw groothandel of leverancier dan dient u de onyx-vr aanvraag via hun te doen. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.
Om 360° en virtual reality te bekijken via uw browser heeft u een virtual-reality viewer nodig. Verschillende virtual-reality viewers  kunt u op het internet vinden. Sommigen viewers zijn betaald terwijl andere gratis zijn. Onyx is partner en werkt samen met de gratis viewer van Momento360. Uw virtual reality’s worden door de Momento360 viewer in uw browser getoond.
Vergelijk het met YouTube. U maakt de video maar u heeft een externe online applicatie nodig (YouTube) om uw videos te laten zien aan de rest van de wereld. Door bij Youtube een betalende lidmaatschap aan te gaan heeft u veel meer mogelijkheden om uw video te laten zien. Idem met virtual reality u dient een externe online applicatie te hebben (momento360.com) om uw VR’s te tonen aan uw klanten.
Login onder uw account of meld u aan als u nog niet bent geregistreerd. Om alle opties en functies te kunnen gebruiken van deze viewer, registreer als PRO account.
Door gebruik te maken van Momento360 kun u uw klanten een nieuwe beleving meegeven.