De betekenis van een DoP-verklaring

(5 min leestijd)
In samenwerking en dank aan Kenniscentrum voor de bouw.

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.

De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. De prestatieverklaring (Declaration of Performance, kortweg ‘DoP’) wordt digitaal of in papieren vorm bij de CE-markering aan de klant geleverd of op een website geplaatst. De fabrikant of importeur legt in de DoP naast product- en adresgegevens, de prestaties van het bouwproduct vast en de daarbij behorende beoogde toepassing(en). Dit laatste is van groot belang bij de producentaansprakelijkheid.

De prestaties in de DoP hebben betrekking op de essentiële kenmerken die vallen onder de fundamentele eisen voor bouwwerken:

 1. Mechanische weerstand en stabiliteit
 2. Brandveiligheid
 3. Hygiëne, gezondheid en milieu
 4. Veiligheid, toegankelijkheid bij gebruik
 5. Bescherming tegen geluidshinder
 6. Energiebesparing en warmtebehoud
 7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De prestatie van het bouwproduct wordt bepaald op basis van de Europees geharmoniseerde testmethoden. Deze zijn opgenomen in de Europese normen en Europese technische specificaties. In een geharmoniseerde norm staan de kenmerken die van belang zijn voor de bepaling van de prestatie. Met de prestatieverklaring is het mogelijk de prestatie van producten met eenzelfde toepassing onderling eenduidig met elkaar te vergelijken.

De inhoud van een prestatieverklaring

Prestatieverklaringen bestaan uit de volgende onderdelen: Algemene gegevens:
 • De referentie van het producttype
 • Het toepasselijke conformiteitbeoordelingssysteem (of –systemen)
 • Het referentienummer en de datum van afgifte van de geharmoniseerde norm of het Europees beoordelingsdocument
 • Het referentienummer van de specifieke technische documentatie
Specifieke gegevens van het product Het beoogde gebruik
 • De lijst van essentiële kenmerken voor het beoogde gebruik als bepaald in de geharmoniseerde norm.
 • De prestatie van tenminste 1 essentieel kenmerk, relevant voor het beoogde gebruik
 • De prestaties in niveaus of klassen (of een beschrijving) met betrekking tot de essentiële kenmerken, als vastgesteld door de Europese Commissie
 • De prestaties in niveaus of klassen (of een beschrijving) met betrekking tot de essentiële kenmerken en gerelateerd aan het beoogde gebruik, waarvoor bepalingen bestaan in de markt waar de fabrikant zijn product wil leveren
 • De in de lijst vermelde essentiële kenmerken waarvoor geen prestaties zijn bepaald, de benaming ‘NPD’ (No Performance Determined)
 • In geval van een Europese technische beoordeling: de prestaties in niveaus of klassen (of in een beschrijving) van alle essentiële kenmerken als aangegeven in die technische beoordeling
Lidstaten kunnen voorschrijven in welke taal de prestatieverklaringen op hun grondgebied moeten zijn opgesteld.
De verantwoordelijkheid voor een DoP Alleen fabrikanten van producten die onder een geharmoniseerde norm vallen zijn verplicht om een CE-markering op hun product aan te brengen en een prestatieverklaring op te stellen. Voor fabrikanten van producten die niet onder een Europese geharmoniseerde norm vallen geldt die verplichting niet, ze kunnen wel vrijwillig kiezen voor de CE-markering op hun product . Fabrikanten leveren met de CE-markering op hun product ook een eigen verklaring mee. Hiermee is hij direct aansprakelijk voor de door die fabrikant aangegeven prestatie van dit product. Als een bouwproduct toch niet blijkt te voldoen aan de prestaties zoals de fabrikant die heeft opgegeven in de CE-markering, kunnen maatregelen getroffen worden zoals het opleggen van een dwangsom of in het uiterste geval zelfs het van de markt halen van het product. De fabrikant wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten van deze maatregelen en eventuele schade.
Overige informatie en links  Hieronder vindt u een overzicht van relevante organisaties en/of webites met aanvullende informatie over DoP: Contactpunt bouwproducten: brochure CE-markering op bouwproducten Rijksgebouwendienst: Infoblad CE-markering en erkende kwaliteitsverklaringen Europese Commissie: definitie, doelen en nationale contactpunten